Tag wspólnota

Zapraszamy na spotkania

Zapraszamy na spotkania Wspólnoty Betel, które odbywaj? si? w ka?d? niedziel? godz. 11:00.w „TRATWIE” Pracownia Projektów Mi?dzykulturowych ZAJEZDNIA, Sala Koncertowa (1 pi?tro) ul. Legnicka 65, 53-671 Wroc?aw;

Warto?ci Betel – podsumowanie

ponadnaturalno?? szacunek dla Boga i jego obecno?ci otwarto?? na Ducha ?wi?tego i jego dzia?ania szacunek dla s?owa bo?ego Po?wi?cenie uczymy si? pos?usze?stwa Bogu Z po?wi?ceniem s?u?ymy Bogu i ludziom Jeste?my hojni – dawanie jest nasz? s?u?b?, powo?aniem Wspólnota dbamy o…