Warto?ci Betel – podsumowanie

 1. ponadnaturalno??
 • szacunek dla Boga i jego obecno?ci
 • otwarto?? na Ducha ?wi?tego i jego dzia?ania
 • szacunek dla s?owa bo?ego
 1. Po?wi?cenie
 • uczymy si? pos?usze?stwa Bogu
 • Z po?wi?ceniem s?u?ymy Bogu i ludziom
 • Jeste?my hojni – dawanie jest nasz? s?u?b?, powo?aniem
 1. Wspólnota
 • dbamy o zdrowe relacje
 • rozpoznajemy duchowy autorytet
 • szanujemy jedno?? ko?cio?a w jego ró?norodno?ci
 1. Wdzi?czno?? i chwa?a
 • piel?gnujemy osobisty kontakt z Bogiem
 • Oddajemy Bogu chwa?? ca?ym ?yciem
 • dzi?kczynienie jest podstaw? naszego uwielbienia