Warto?? wspólnoty

Pami?tajmy aby ceni? spo?eczno??, któr? mamy nie tylko z Bogiem, ale te? ze sob? nawzajem.