Wyznanie wiary

Wspólnota Chrześcijańska Betel

Jedyną normę wiary i życia stanowi Pismo Święte

Biblia jest natchnionym Słowem Bożym, dziełem świętych mężów, którzy mówili i pisali z inspiracji Ducha Świętego. Stary i Nowy Testament jest naszym nieomylnym przewodnikiem w sprawach odnoszących się do postępowania i nauczania.

(Referencje: II Tymoteusz 3,16; I Tesaloniczan 2,13; II Piotr 1,21)

Zbawienie jest darem Bożym dla człowieka, danym niezależnie od uczynków i prawa, i jest skuteczne z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przynosząc w rezultacie uczynki podobające się Bogu.

(Referencje: Efezjan 2,8-10)

Pierwszym krokiem człowieka do zbawienia jest dany od Boga smutek bezpośrednio prowadzący do upamiętania. Gdy człowiek uświadamia sobie swój grzeszny stan, zwraca się do Boga o ratunek i przyjmuje jego dar zbawienia. Nowe narodzenie jest konieczne dla wszystkich, bo tylko ci, którzy go doświadczyli, doznają życia wiecznego.

(Referencje: Marek 1,15; II Koryntian 7,10; I Jana 5,12; Jan 3,3-5)

Chrzest wodny przez zanurzenie dotyczy tylko osób, które świadomie zdeklarowały swoją wiarę i jest bezpośrednim nakazem naszego Pana. Obrządek ten jest symbolem utożsamienia chrześcijanina z Chrystusem w Jego śmierci, pogrzebaniu i zmartwychwstaniu.

(Referencje: Mateusz 28,19; Rzymian 6,4; Kolosan 2,12; Dzieje Apostolski 8,36-39)

Chrzest w Duchu Świętym jest obiecanym przez Pana Jezusa Chrystusa darem Bożym dla wszystkich nowonarodzonych wierzących. Początkowym znakiem towarzyszącym przy chrzcie w Duchu Świętym jest mówienie innymi językami tak jak Duch Święty poddaje. Chrzest w Duchu Świętym daje wierzącemu dostęp do duchowych darów, które są manifestacją nadprzyrodzonej mocy Bożej w naszym życiu.

(Referencje: Mateusz 3,11; Jan 14,16.17; Dzieje Ap. 1,8; 2,4.38.39; 19,1-7; I Koryntian 12,1-11)

Jezus powiedział, że zbuduje swój Kościół na ziemi, który jest jeden i ma lokalne zgromadzenia. Kościół naszego Pana Jezusa Chrystusa składa się z ludzi, którzy są znani Bogu i którzy Go znają.

(referencje: Mateusz 16,16-19; I Koryntian 11,16; Galacjan 4,9)

Bóg Ojciec zawarł wieczne przymierze z Jezusem Chrystusem zwane Nowym Przymierzem, przez co Krew niewinnego Baranka Bożego została przelana dla zgładzenia naszych grzechów. Jezus nakazał nam pamiętać o tym, co Bóg w swoim Synu uczynił dla nas, polecając nam przyjmowanie wieczerzy Pańskiej.

(Referencje: I Koryntian 11,12-33)

Aniołowie powiedzieli do uczniów Jezusa: “Ten Jezus […] tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba”. Zbliżamy się do Jego powrotu. Kiedy On przyjdzie, „[…] najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana […]”. Po wielkim ucisku jaki nastąpi na świecie, Jezus powróci na ziemię jako Król królów i Pan panów i wraz ze swoimi świętymi, którzy będą królami i kapłanami, będzie panował przez tysiąc lat na ziemi.

(Referencje: Dzieje Apostolskie 1,11; I Tesaloniczan 4,16.17; Objawienie 20,6)

Człowiek jest istotą stworzoną na obraz i podobieństwo Boże, ale poprzez przestępstwo Adama grzech wszedł na świat. “Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” , “Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego”. Jezus Chrystus, Syn Boży, objawił się, aby zniweczyć dzieło diabła i oddał swoje życie oraz przelał swoją krew dla odkupienia i ponownego pojednania człowieka z Bogiem.

(Referencje: Rzymian 3,10,23; 5,14; I Jana 3,8)